m2user::data::person::Id
m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc
m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc.Email
Kategoria
  Marki
   Blog
     Nie znaleziono produktów
     KoszykKoszyk jest pusty
     Kategoria
     Menu
     Menu użytkownika

     Zasady i warunki

     DATA: 1 grudnia 2021 r.
      
     Jeśli w umowie kupna-sprzedaży nieuzgodniono inaczej, to sprzedaż towaru (zw. dalej „Towarem”) pomiędzy firmamiSolarity s.r.o. z siedzibą Praga 6 – Dejvice, Vostrovská 787/45, kod pocztowy:160 00, IČO [REGON]: 241 62 167, zapisaną w czeskim rejestrze przedsiębiorcówprowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, pozycja 184409 (zw. dalej„Solarity“) i kupującym (zw. dalej „Kupującym“) podlega poniższym warunkomhandlowym:
      
     1. Zawarcie umowy

     1.1. Poszczególne określone dostawy Towaru będą realizowane zgodnie zzamówieniami Kupującego potwierdzonymi przez firmę Solarity; aspektyzdefiniowane przez strony w zamówieniach obejmują między innymi (i) wymaganyrodzaj i ilość Towaru, (ii) cenę Towaru, (iii) cenę dostawy Towaru, (iv) miejscedostawy i (v) rodzaj oraz cenę finansowania. Zamówienia są składane w formiepisemnej za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem narzędziaon-line bądź e-mailem.

     Na podstawie zamówienia, firma Solarity wystawia fakturę zaliczkową (FZ) lubfaktury zaliczkowe, które dostarczy Kupującemu.

     Umowa pomiędzy stronami jest zawierana z dniem, gdy Kupujący otrzyma fakturęi potwierdzi jej odbiór podpisem i (i) poprzez wysłanie podpisanej wersji lub(ii) potwierdzenie e-mailem lub (iii) za pośrednictwem narzędzia on-linezwrotnie do firmy Solarity, lub z chwilą gdy Kupujący zapłaci naliczoną kwotę narachunek spółki Solarity.

     Od tego momentu Kupujący ma obowiązek zapłacić Cenę kupna zgodnie zustalonymi warunkami. W przypadku naruszenia tego obowiązku, Kupujący maobowiązek zapłacić firmie Solarity karę umowną w wysokości 10% Ceny kupna.

     Jeśli Kupujący po otrzymaniu FZ i/lub faktur zaliczkowych nie potwierdziodbioru zamówienia w terminie podanym w FZ, to firma Solarity ma prawo anulowaćzamówienie oraz rezerwację Towaru.

     Firma Solarity ma prawo odrzucić zamówienie z przyczyn operacyjnych, napodstawie czego Umowa kupna wygasa. W takim przypadku firma Solarity zwracaKupującemu kwotę Ceny sprzedaży do pięciu dni od zakończenia istnienia Umowykupna-sprzedaży.
      
     2. Cena sprzedaży i warunkipłatności
      
     2.1. Cena za poszczególne dostawy Towaru wynikaz oferty firmy Solarity obowiązującej w chwili gdy Kupujący złoży zamówienie.Aktualny cennik firmy Solarity, łącznie z cennikiem finansowania, jest dostępnyna stronie internetowej https://shop.solarity.cz/cs, może byćrównież wysłany Kupującemu na jego życzenie. Firma Solarity może refakturowaćkoszty związane z transportem i ubezpieczeniem Towaru, deklaracją celną, kosztyewentualnych usług finansowych, i ewentualnie inne opłaty oraz podatkiwynikające z charakteru dostawy, tak jak to podano w fakturzezaliczkowej.
      
     2.2. Cena sprzedaży za dostawy Towaru jest płatnastosownie do uzgodnień w FZ. Cena sprzedaży jest płatna z góry, tj. przeddostawą towaru, na rachunek bankowy spółki Solarity, w warunkach określonychprzez spółkę Solarity w fakturze zaliczkowej. Wszelkie opłaty bankowe związane ztransakcją opłaca Kupujący.
      
     2.3. Jeśli po zawarciu Umowykupna-sprzedaży wzrośnie Cena sprzedaży (określona przez Producenta), kosztytransportu lub inne koszty wejściowe Sprzedającego, to Sprzedający ma prawojednostronnie podnieść Cenę sprzedaży Towaru w zakresie takiego wzrostu kosztów,o ile działanie to należycie uzasadni i udokumentuje Kupującemu. Kupującemuprzysługuje prawo do odrzucenia takiej podwyżki do trzech dni roboczych. Jeśli[Kupujący] tego nie uczyni, to podwyższona Cena Kupna jest wiążąca. JeżeliKupujący odrzuci podwyżkę ceny, to firma Solarity ma prawo dostarczyć Towar wpierwotnie uzgodnionych warunkach lub odstąpić od Umowykupna-sprzedaży.
      
     2.4. Za zgodą firmy Solarity, której firmaSolarity bezzasadnie nie odmówi, Kupujący ma prawo zapłacić Cenę sprzedaży zapośrednictwem akredytywy lub innych środków finansowych (depozyt, inkaso gotówkiitp.), które zabezpieczą wierzytelność firmy Solarity w odniesieniu do zapłatyCeny sprzedaży po dostawie Towaru. Odpowiednie warunki zostaną uregulowanepisemnie w konkretnej Umowie kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami, wktórej [umowie] będą podane dokładne warunki zapłaty Ceny sprzedaży poprzezwybrany sposób płatności. Wszystkie opłaty związane z transakcją obciążająKupującego, ponosi je zatem Kupujący.
      
     2.5. Faktury/dokumentypodatkowe będą dostarczane Kupującemu w formie elektronicznej na firmowy adrese-mail podany w zamówieniu lub na inny adres, który Kupujący w tym celu zgłosiłpisemnie firmie Solarity.
      
     2.6. W przypadku zwłoki z zapłatąjakiejkolwiek części Ceny sprzedaży, Kupujący ma obowiązek zapłacić karę umownąw wysokości 0,25% za każdy kalendarzowy dzień zwłoki. Powyższe nie ma wpływu naprawo Kupującego do odszkodowania.
      
     2.7. W przypadku zwłoki zzapłatą jakiejkolwiek części Ceny sprzedaży, firma Solarity ma prawo odstąpić odUmowy kupna-sprzedaży. W przypadku gdy firma Solarity odstąpi od Umowykupna-sprzedaży z powodu zwłoki z zapłatą jakiejkolwiek części Umowykupna-sprzedaży, Kupujący ma obowiązek zapłacić firmie Solarity opłatęanulacyjną w wysokości 10% całkowitej Ceny sprzedaży zgodnie z odpowiednią Umowąkupna-sprzedaży. Nie ma to wpływu na prawo firmy Solarity do odszkodowania iewentualnego nałożenia kary umownej stosownie do Umowykupna-sprzedaży.
      
     2.8. W przypadku zwłoki z zapłatą jakiejkolwiekczęści Umowy kupna-sprzedaży (łącznie z zaliczką) lub z odbiorem Towaru, postronie Solarity mogą powstać dodatkowe koszty (np. dodatkowe opłatytransportowe). Kupujący ma obowiązek na żądanie [Solarity] zapłacić firmieSolarity wszelkie takie dodatkowe koszty. Jeśli Kupujący nie będzie mógł odebraćTowaru w określonym terminie, to firma Solarity ma prawo do sprzedaży Towaru ipozostawienia sobie 10% całkowitej Ceny sprzedaży plus kwoty odpowiadającejwszystkim wydatkom i kosztom, które powstały po stronie firmy Solarity w związkuz taką transakcją.
      
     2.9. Kupujący może kupić Towar od firmy Solarityw formie kredytu, tj. Cenę sprzedaży lub jej część za Towar Kupujący zapłacidopiero przy dostawie Towaru, jeśli spełni wszelkie warunki określone przezfirmę Solarity dla takiego sposobu płatności w odrębnym dokumencie. Kupujący mazawsze prawo odmówić zapłaty Ceny sprzedaży w formie kredytu. Kupujący będziemiał zawsze prawo odmówić zapłaty Ceny sprzedaży w formiekredytu.
      
     3. Dostawa towaru

     3.1. Firma Solarity dostarczy Towar zgodnie z warunkami INCOTERMS2010:
         • do jednego z magazynów firmySolarity,
         • lub do innego miejsca zgodnie z wymogiemKupującego.
      
     Szczegóły dotyczące dostawy zostaną określone pomiędzystronami i potwierdzone w FZ.
      
     3.2. Towar zostanie dostarczonyKupującemu w terminie uzgodnionym przez Strony, o ile będzie on terminowoopłacony.
     Jeśli nie uzgodniono jednoznacznie czasu dostawy, Towar zostaniedostarczony bez zbędnej zwłoki. Jeżeli firma Solarity nie będzie w staniezachować uzgodnionego terminu dostawy, to poinformuje o tym bezzwłocznieKupującego w formie pisemnej lub e-mailem i poda powód zwłoki oraz jejprzewidywany czas. Firma Solarity nie ma obowiązku płacić Kupującemuodszkodowania ani kary umownej, jeśli zwłoka jest spowodowana przez firmętransportową lub producenta bądź wyrywkową kontrolę celną czy też innąokoliczność Siły wyższej. Firma Solarity dołoży wszelkich stosownych starań, abydostarczyć przesyłkę zgodnie z regularnymi harmonogramami dostaw; harmonogramyte jednak nie są wiążące i nie stanowią elementu umowy.
      
     3.3.Kupujący ma obowiązek potwierdzić firmie Solarity lub upoważnionemu przez niąprzewoźnikowi dostawę Towaru po jego odbiorze. Jeśli firma Solarity o topoprosi, takie potwierdzenie musi zostać zrealizowane w formie pisemnej. PonadtoKupujący zobowiązuje się potwierdzić odbiór Towaru w miejscu dostawy i wokreślonym dniu dostawy na dowodzie dostawy wystawionym do każdej dostawyTowaru, jak również przesłać go do firmy Solarity w formie pisemnej lub e-mailemdo 10 dni od daty odbioru Towaru. Jeśli Kupujący nie spełni tego wymogu, firmaSolarity wraz z Ceną sprzedaży może naliczyć VAT zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa. Jeśli Kupujący nie przedłoży firmie Solarity pisemnejreklamacji określającej, że Towar nie został dostarczony do 5 dni kalendarzowychod uzgodnionego terminu dostawy, Towar uważa się za dostarczony i odebrany przezKupującego.
      
     3.4. Prawo własności do towaru pozostaje po stroniefirmy Solarity i na Kupującego przechodzi dopiero po pełnym zapłaceniu cenysprzedaży za Towar i jej otrzymaniu przez firmę Solarity. Jeśli Kupującypozostaje w zwłoce z zapłatą Ceny sprzedaży, to firma Solarity ma prawo odebraćTowar i zatrzymać go.
      
      
     4. Kontrola towaru iodpowiedzialność za wady

     4.1. Kupujący ma obowiązek przeprowadzić kontrolę Towaru oraz jegofunkcjonalności i zgadza się ją wykonać bez zbędnej zwłoki po dostawie. Kupującyma obowiązek zawiadomić firmę Solarity o ewentualnych wadach Towaru do 5 dnikalendarzowych po tym gdy
      
         • kupujący stwierdziłwady lub wada pojawiła się po raz pierwszy,
         • Kupującymógł w przypadku dołożenia fachowej staranności ustalić wady w trakcie kontroli,którą był zobowiązany przeprowadzić przy przekazaniu Towaru zgodnie z niniejszymartykułem niniejszych Warunków handlowych,
         • wady mogłybyć stwierdzone w przypadku dołożenia fachowej staranności, przy czym najpóźniejdo 12 miesięcy od dnia dostawy Towaru lub do końca okresu gwarancyjnego, o ilestosowna gwarancja została udzielona.
      
     Jeśli Kupujący nie zawiadomiterminowo firmy Solarity o wadzie, to prawa Kupującego wynikające z tytułu wadTowaru wobec firmy Solarity wygasają. Jeśli wady Towaru zostały stwierdzonepodczas odbioru Towaru od przewoźnika, to Kupujący ma obowiązek sporządzićprotokół dotyczący uszkodzenia Towaru w trakcie transportu i przekazać tenprotokół firmie Solarity. Kupujący ma również obowiązek, by bez zbędnej zwłokizgłosić producentowi Towaru wystąpienie wad i chęć skorzystania z prawwynikających z tytułu odpowiedzialności za wady Towaru; powiązane roszczenia sązgłaszane bezpośrednio u producenta.
      
     4.2. Jeśli prawo z tytułuodpowiedzialności za wady ma formę obniżenia ceny sprzedaży, to odpowiedzialnośćfirmy Solarity jest ograniczona do ceny nabycia Towaru. Przez zawarcieniniejszej Umowy kupna-sprzedaży z firmą Solarity, Kupujący jednoznacznierezygnuje wobec firmy Solarity z praw do ewentualnego odszkodowania związanego zużytkowaniem towaru, ewentualnie – z odpowiedzialności za wady Towaru, wzakresie wykraczającym poza Cenę sprzedaży Towaru. To ograniczenieodpowiedzialności za szkodę nie odnosi się do szkody spowodowanejumyślnie.
      
     4.3. Żadna ze Stron nie odpowiada wobec drugiej ze Stronza pośrednie, nieprzewidywalne lub późniejsze szkody powstałe wskutek naruszeniaUmowy kupna-sprzedaży, obejmujące między innymi ograniczenie zysku lub wpływów,utratę okazji handlowej, straty w produkcji lub utratę renomy, bez względu nacharakter roszczenia, nawet jeśli odpowiednia Strona została poinformowana omożliwości powstania takiej szkody.
      

     5. Zwroty

     5.1. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub nie zostało to inaczej uzgodnione z Kupującym w zawartej umowie, Kupujący nie ma prawa do zwrotu zakupionego Towaru.

     5.2 W ramach Obsługi Klienta, Solarity może (ale nie jest zobowiązane) wyrazić zgodę na zwrot Towarówzakupionych od Solarity, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

     a) Kupujący nie ma żadnych zaległych długów wobec Solarity;
     b) Kupujący zażąda zwrotu Towarów w ciągu dwóch tygodni od daty dostawy;
     c) cena zakupu zwracanych Towarów nie przekracza 5.000 EUR bez podatku VAT;
     d) zwracane Towary są nieuszkodzone, nieopakowane i niezanieczyszczone, tzn. są zwracane w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone;
     e) Kupujący w przeszłości lub w bieżącym roku kalendarzowym zamówił w Solarity towary o wartości co najmniej 50.000 EUR bez VAT lub takie zamówienie jest domniemane;

     5.3 W przypadku, gdy Solarity zgadza się na zwrot zakupionych Towarów, Kupujący ma prawo do zwrotu 90 % oryginalnej ceny zakupu po zwrocie Towarów, 10 % stanowi opłata administracyjna. Jeżeli Klientowi przysługuje prawo do zakupu towarów w kategorii SILVER / GOLD, opłata administracyjna nie jest naliczana. Koszty wysyłki zwracanego Towaru do Solarity oraz wszelkie inne dodatkowe koszty pokrywa Kupujący. Solarity ma prawo do kontroli zwracanych Towarów przed ich przyjęciem w celu sprawdzenia stanu Towarów. Jeżeli stan Towarów jest nieodpowiedni, Solarity może odmówić ich przyjęcia.

     6. Zakończeniobowiązywania umowy kupna-sprzedaży

     7.1. Jeśli Kupujący naruszy w istotny sposób lub wielokrotnie Umowękupna-sprzedaży, która została uzgodniona na podstawie niniejszych warunków lubjeśli firma Solarity ma powody natury operacyjnej lub organizacyjnej, to możeona wypowiedzieć Umowę kupna-sprzedaży w formie wypowiedzenia pisemnego lube-maila; wypowiedzenie zaczyna obowiązywać z dniem jego doręczenia Kupującemu.Istotnym naruszeniem niniejszej Umowy jest między innymi zwłoka Kupującego zzapłatą Ceny sprzedaży. Z przyczyn natury operacyjnej lub organizacyjnej firmaSolarity może również na mocy wypowiedzenia zakończyć obowiązywaniektórejkolwiek z umów kupna-sprzedaży zawartych w ramach niniejszych warunków.

     7. Poufność

     7.1. Warunki uzgodnione w niniejszej Umowie kupna-sprzedaży uważa się zapoufne. Żadna ze stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody danej Stronyprzekazywać ani w żaden inny sposób udostępniać osobie trzeciej informacji owarunkach handlowych, przedmiocie i realizacji Umowy kupna-sprzedaży ani innychinformacji o rozmowach dotyczących Umowy kupna-sprzedaży oraz drugiej ze Stron,ani też nie może wykorzystywać takich informacji dla potrzeb własnych sprzeczniez celem takich informacji, za wyjątkiem informacji przekazanych przez Strony napodstawie obowiązku ustawowego. Rezygnacja z obowiązku poufności zgodnie zpoprzednim zdaniem odnosi się także do informacjiprzekazywanych:
         • konsultantom Stron, którzy są związanipodobnym obowiązkiem poufności i/lub
         • pracownikomodpowiednich organów państwowych oraz sądów, jeśli stosowna publikacja jestwymagana na mocy przepisów prawa lub jeśli jest ona wymagana w jakikolwiek innyuzasadniony sposób, i/lub
         • jeśli dana informacja zostałajuż opublikowana przez odpowiednią Stronę lub jeśli stała się publicznie znana,przy czym żadna ze Stron nie naruszyła swojego obowiązku,i/lub
         • osobom spokrewnionym z daną Stroną, jeśli takapublikacja jest niezbędna do realizacji zobowiązań Strony wynikających z Umowykupna-sprzedaży.
         • przez firmę Solarity firmiefaktoringowej lub firmie, która realizuje ubezpieczenia z tytułu wierzytelnościspółki Solarity lub informacji opublikowane z podobnych przyczynoperacyjnych. 

     8. Korespondencja

     8.1. Wszelkie dokumenty lub zawiadomienia pomiędzy Stronami, które wymagająformy pisemnej, są wysyłane e-mailem lub za pośrednictwem firmy posiadającejlicencję pocztową, przesyłką poleconą na adresy kontaktowe podane w zamówieniulub na inny adres, który odpowiednia Strona przekazała w tym celu pisemniedrugiej ze Stron. Pisma uznaje się za doręczone z dniem ich faktycznegodoręczenia adresatowi, chyba że pierwsza próba doręczenia pisma przezdoręczyciela okazała się nieskuteczna. W takim przypadku pismo uważa się zadoręczone z dniem pierwszej nieskutecznej próby doręczenia pisma przez jejdoręczyciela. Kupujący zgadza się, by wszystkie czynności prawne wynikające zUmowy kupna-sprzedaży mogły być zrealizowane i doręczone w formie elektronicznej(np. faktura, list w formacie pdf) na adres e-mail podany w zamówieniu lub nainny adres, który dana Strona w tym celu przekaże pisemnie drugiej ze Stron, atakie pismo uznaje się za należycie doręczone.
      
     8.2. Jeśli któraś zeStron zmieni swoją siedzibę lub adres korespondencyjny, to ma obowiązek, by takązmianę i nowy adres korespondencyjny i/lub nową siedzibę bez zbędnej zwłokizgłosić drugiej ze Stron. Do czasu gdy tak się stanie, wiążące są doręczenia napierwotny adres.
      
     8.3. Zamówienia Towaru wysyłane pomiędzy firmąSolarity i Kupującym oraz ich potwierdzenie mogą być zgodnie z artykułem 7.1wysyłane także e-mailem.
      
     9. Siła wyższa

     9.1. Firma Solarity ma prawo wstrzymać realizację swoich obowiązków zgodnie zUmową kupna-sprzedaży w zakresie, w którym taka realizacja jest niemożliwa lubutrudniona przez Siłę wyższą. Siła wyższa obejmuje między innymi ingerencję siływyższej, ingerencję jakiegokolwiek organu rządowego lub międzynarodowego,niedostępność surowców, wojnę lub stan wyjątkowy w kraju, awarię, urządzenia lubmaszyn, akty terrorystyczne, niepokoje, niepokoje cywilne, strajk lub inneniepokoje cywilne, pożar, wybuch, powódź i epidemię oraz jakiekolwiek bliżejnieokreślone, nieprzewidywalne i niekontrolowane zdarzenia mieszczące się wpojęciu "siła wyższa”.
      
     9.2. Firma Solarity, która potwierdzi,zdarzenie Siły wyższej miało na nią wpływ i zgłosi ten fakt pisemnie do 5 dnikalendarzowych od powstania danego zdarzenia, przy czym określi zaistniałezdarzenie, datę, gdy takie zdarzenie uniemożliwiło lub utrudniło firmie Solarityrealizację jej obowiązków, a także szacunkową datę lub daty, gdy będzie w stanieprzywrócić realizację swoich obowiązków. Obie strony dołożą należytych starańmających na celu załagodzenie oddziaływania takiegozdarzenia.
      
     10. Prawo właściwe i rozstrzyganiesporów

     10.1. Umowa kupna-sprzedaży uzgodniona na podstawie niniejszych warunkówhandlowych podlega prawu Republiki Czeskiej.

     10.2. Wszelkie spory, niezgodności czy roszczenia wynikające z Umowykupna-sprzedaży lub z nią związane, łącznie z jej obowiązywaniem, brakiemobowiązywania, naruszeniem cz zakończeniem, będą rozpatrywane przez czeskiesądy.
      
     11. Postanowienia końcowe

     11.1. Kupujący nie może bez jednoznacznej zgody firmy Solarity scedować i/lubw inny sposób przenieść wierzytelności bądź roszczeń z tytułu Umowykupna-sprzedaży na osoby trzecie. Na przepisy niniejszego ustępu nie ma wpływuanulowanie Umowy kupna-sprzedaży ani też odstąpienie od niniejszej Umowykupna-sprzedaży przez którąkolwiek ze stron. Kupujący nie ma w żadnym wypadkuprawa do jednostronnej kompensacji swojego obowiązku zapłacenia Ceny kupna ijest zobowiązany bez wyjątku zapłacić cenę kupna w terminiepłatności.
       
     11.2. Żadne ze zobowiązań Kupującego wobec firmySolarity nie może zostać zrealizowane na podstawie jednostronnej kompensacjijakiejkolwiek wierzytelności Kupującego wobec wierzytelności firmySolarity.
      
     11.3. Umowę kupna-sprzedaży można zmieniać tylkopisemnie, w formie narastająco numerowanych należycie podpisanych przez obieStrony aneksów.
      
     11.4. Kupujący ma obowiązek bezzwłocznego pisemnegoinformowania spółki Solarity w przypadku gdy:
         • przeciwkoKupującemu wszczęto jakiekolwiek postępowanie upadłościowe lubegzekucyjne,
         • kupujący znajduje się w stanie upadłościlub nie jest w stanie należycie realizować któregoś ze swoich zobowiązańwynikających z Umowy kupna-sprzedaży,
         • Kupujący wszcząłpostępowanie w sprawie likwidacji firmy lub sprzedaje swój zakład bądź realizujeinne znaczące zmiany w swojej firmie.
     Jeśli wystąpi któraś z wyżej opisanychsytuacji, to firma Solarity ma prawo odstąpić od Umowykupna-sprzedaży.
      
     11.5. Gdyby sąd uznał, że któryś z terminów,warunków czy przepisów niniejszego dokumentu (tj. niniejszych warunków) jestnieważny, nieaktualny lub nie może zostać wyegzekwowany, to pozostałe przepisyniniejszego dokumentu pozostają w pełni ważne oraz aktualne i powyższe nie ma nanie żadnego wpływu, [przepisy te] nie ulegają we żaden sposób skróceniu czyunieważnieniu. Strony uzgodniły, że określony nieważny czy niepodlegającywyegzekwowaniu przepis zastąpią innym uzgodnieniem umownym w rozumieniuniniejszego dokumentu i przepis ten będzie ważny, aktualny i będzie mógł zostaćwyegzekwowany.

      

     Koszyk zawiera niedozwolone pozycje

     Pokaż koszyk

     Artykuł został dodany do porównania

     Pokaż porównanie
     Proszę czekać...
     Nie można zrealizować zamówienia, prosimy spróbować ponownie później