m2user::data::person::Id
m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc
m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc.Email
Kategoria
  Marki
   Blog
     Nie znaleziono produktów
     KoszykKoszyk jest pusty
     Kategoria
     Menu
     Menu użytkownika

     Dane osobowe

     Drodzy klienci i partnerzy biznesowi,

     Ten dokument ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

     Niniejsze zawiadomienie w pełni odzwierciedla Rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchyla Dyrektywę 95/46/WE, obowiązując od 25 maja 2018 r.


     1. Kto jest administratorem danych?

     Administrator danych to osoba, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

     Administratorem danych osobowych jest Solarity s.r.o., z siedzibą w Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 787/45, 160 00, Nr Rej. 241 62 167, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze pod nr akt: C 184409 (zwany dalej „Firmą”).


     2. Z kim mogę się skontaktować?

     W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych można skontaktować się z naszym Koordynatorem Ochrony Danych hr@solarity.cz.

     Koordynator Ochrony Danych ma również za zadanie odpowiadać na wszelkie wnioski, które mogą Państwo przesłać do naszej Firmy w odniesieniu do wszelkich posiadanych przez Państwa praw jako osób, których te dane dotyczą.


     3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

     Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

     • zawarcie i wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Spółką;
     • organizowanie i realizacja webinarów;
     • dostosowanie naszej oferty produktów i usług do Państwa potrzeb;
     • dostarczanie Państwu spersonalizowanych ofert naszych produktów i usług;
     • ochrona prawnie uzasadnionych interesów Spółki.


     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgodność z obowiązkiem prawnym, któremu podlega Firma, wykonanie umowy zawartej między Państwem a naszą Firmą oraz uzasadnionych interesów naszej Firmy, które polegają na zapewnieniu dostaw potrzebnych do produkcji i innych działań prowadzonych przez naszą Firmę, zarządzanie sprzedażą naszej Firmy i, co nie mniej ważne, ochrona własności Firmy.

     Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, nie oznacza to, że w rezultacie odmówimy dostarczenia jakiegokolwiek produktu lub usługi w ramach zawartej z Państwem umowy.


     4. Jak uzyskaliśmy Państwa dane osobowe?

     Uzyskaliśmy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, w szczególności z zawartych umów, z formularzy, które wypełnili Państwo lub z naszej wzajemnej komunikacji.

     Państwa dane osobowe mogą również pochodzić z publicznie dostępnych źródeł, rejestrów i baz danych, takich jak Rejestr Handlowy, Rejestr Gruntów, rejestry dłużników lub różne rejestry zawodowe.


     5. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

     Aby zapewnić satysfakcję z wykonywania naszych zobowiązań i przestrzegania zobowiązań prawnych, w celu zapewnienia dostosowanej oferty produktów i usług Firmy oraz w innych celach wymienionych powyżej przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

     • Podstawowe informacje identyfikacyjne - imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i numer identyfikacyjny;
     • Informacje kontaktowe - numer telefonu i adres e-mail;
     • Informacje na temat korzystania z produktów i usług Firmy;
     • Informacje o wzajemnej komunikacji - informacje z e-maili, nagranych rozmów telefonicznych lub innych formularzy kontaktowych;
     • Informacje o fakturach i transakcjach - w tym między innymi informacje pojawiające się na fakturach i informacje o uzgodnionych warunkach fakturowania i otrzymanych płatnościach.
     • Informacje biznesowe - informacje o stanowisku lub funkcji, obszarze działalności gospodarczej.

     6. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

     Państwa dane osobowe przekazujemy w szczególności organom regulacyjnym w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega Firma (np. administracji finansowej).

     Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane firmom zewnętrznym, które pomagają nam w niektórych czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (księgowość, usługi IT itp.). 

     Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do żadnych organizacji międzynarodowych.


     7. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

     Dokumenty księgowe są przechowywane przez ustawowy okres 10 lat. Będziemy przechowywać inne dane osobowe, do których nie stosuje się ustawowego okresu archiwizacji przez 4 lata, ponieważ możemy ich potrzebować do obrony naszych praw w potencjalnych sporach sądowych.

     Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingowych, będziemy je przechowywać przez 10 lat od momentu przekazania ich naszej firmie. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie

     Państwa zgody, okres ten może być krótszy, jeżeli zgoda zostanie wycofana. Mają Państwo również możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.

     Jeśli nasza oferta stanowi komunikat handlowy wysłany do Państwa za pomocą Państwa kontaktu elektronicznego, mają Państwo możliwość odmówienia takiej przyszłej komunikacji poprzez usunięcie subskrypcji.


     8. Jakie są Państwa prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych?

     • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, tj. prawo do żądania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy na Państwa temat oraz prawo do otrzymania kopii wszelkich dokumentów zawierających Państwa dane osobowe.
     • Mają Państwo prawo do żądania korekty, jeśli Państwa dane osobowe są niedokładne.
     • Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.
     • Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora wybranego przez Państwa (prawo do przenoszenia danych).
     • Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
     • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności, jeśli uważają

     Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. W przypadku Republiki Czeskiej należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů), dane kontaktowe dostępne tutaj: https://www.uoou.cz/en/.


     Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw powyżej, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Koordynatora Ochrony Danych podany w Art. 2 niniejszego dokumentu. Mogą Państwo również skorzystać ze swoich praw, wysyłając pisemny wniosek na nasz adres korespondencyjny podany w Art. 1 niniejszego dokumentu.

     Koordynator udzieli Państwu odpowiedzi na temat korzystania ze swoich praw bezpłatnie.

     Państwa wniosek może zostać odrzucony, jeśli jest nieuzasadniony lub nadmierny. Państwa wniosek zostanie uznany za bezpodstawny, jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy Firmy i nie określą powodów, dla których Państwa interesy powinny przeważać nad uzasadnionymi interesami Firmy. Państwa wniosek zostanie uznany za nadmierny, jeśli zostanie złożony wielokrotnie lub jeśli złożą Państwo nadmierną liczbę wniosków.

     Odpowiemy na Państwa wniosek i, w zależności od przypadku, przekażemy informacje na temat środków, które podjęliśmy tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania Państwa wniosku. Okres ten może zostać przedłużony o dwa dodatkowe miesiące, jeśli jest to konieczne ze względu na złożoność wniosku lub liczbę otrzymanych wniosków. Poinformujemy Państwa o takim przedłużeniu i jego przyczynach.

     Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące powyższych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, prosimy skontaktować się z naszym Koordynatorem Ochrony Danych, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.


     Solarity s.r.o.

     Koszyk zawiera niedozwolone pozycje

     Pokaż koszyk

     Artykuł został dodany do porównania

     Pokaż porównanie
     Proszę czekać...
     Nie można zrealizować zamówienia, prosimy spróbować ponownie później