m2user::data::person::Id
m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc
m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc.Email
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     KošíkKošík je prázdný
     Kategorie
     Menu
     Uživatelské menu

     Zpracování osobních údajů

     Vážení zákazníci a obchodní partneři,

     tento dokument poskytuje základní informace ozpracování Vašich osobních údajů. Ujišťujeme Vás, že s Vašimi osobními údajibude nakládáno s náležitou péčí a v souladu se všemi platnými zákony apředpisy.

     Toto sdělení plně reflektuje Nařízení Evropského parlamentua Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ozrušení směrnice 95 /46/EC, platný od 25. května 2018.


     1. Kdo je správcem údajů?

     Správcem údajů je osoba, která sama nebo společně s jinýmiurčuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

     Správcem Vašich osobních údajů je Solarity s.r.o., se sídlemPraha 6 – Dejvice, Vostrovská 787/45, 160 00, reg. č.: 241 62 167, zapsaná vobchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 184409 (dálejen „Společnost“).


     2. Na koho se mohu obrátit?

     V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Vašich osobníchúdajů se můžete obrátit na našeho koordinátora ochrany údajů – hr@solarity.cz.

     Úkolem koordinátora ochrany údajů je také odpovídat najakékoli požadavky, které zašlete naší společnosti s ohledem na jakákoli práva,která jako subjekt údajů máte.


     3. Pro jaké účely a na jakém právním základě vaše osobníúdaje zpracováváme?

     Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

     • uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Společností;
     • organizování a realizace webinářů pro Vás;
     • přizpůsobení naší nabídky produktů a služeb Vašim potřebám;
     • poskytování přizpůsobených nabídek našich produktů a služeb;
     • ochranu oprávněných zájmů společnosti.

     Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů v souladuse zákonnou povinností, které se na Společnost vztahuje, plnění smlouvyuzavřené mezi Vámi a naší Společností a oprávněné zájmy naší Společnosti, kteréspočívají v zajištění dodávek potřebných pro výrobu a další činnosti. prováděnénaší Společností, řízení prodeje naší Společnosti, marketing výrobků a služebnaší Společnosti a v neposlední řadě ochrana majetku Společnosti.

     Pokud nám odmítnete udělit souhlas se zpracováním Vašichosobních údajů pro marketingové účely, neznamená to, že vám v důsledku tohoodepřeme dodání jakéhokoli produktu nebo služby na základě smlouvy uzavřené sVámi.


     4. Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

     Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás, zejména zesmluv uzavřených s Vámi, z Vámi vyplněných formulářů nebo z naší vzájemnékomunikace.

     Vaše osobní údaje mohou pocházet také z veřejně dostupnýchzdrojů, rejstříků a databází, jako je obchodní rejstřík, katastr nemovitostí,registry dlužníků nebo různé profesní rejstříky.


     5. Jaké kategorie osobních údajů o vás zpracováváme?

     Abychom zajistili Vaši spokojenost s plněním našichpovinností a dodržování zákonných povinností, abychom Vám mohli poskytovatpřizpůsobenou nabídku produktů a služeb Společnosti a pro další výše uvedenéúčely, zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

     • Základní identifikační údaje - jméno, příjmení, datumnarození, adresa bydliště a identifikační číslo;
     • Kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mailová adresa;
     • Informace o používání produktů a služeb Společnosti;
     • Informace o vzájemné komunikaci - informace z emailů,nahraných telefonátů či jiných kontaktních formulářů;
     • Fakturační a transakční informace – mimo jiné včetněinformací na fakturách a informací o dohodnutých podmínkách fakturace apřijatých platbách;
     • Obchodní informace – informace o vaší pozici nebo funkci,oblasti obchodní činnosti.


     6. Komu vaše osobní údaje předáváme?

     Vaše osobní údaje předáváme zejména regulačním úřadům zaúčelem plnění zákonných povinností, kterým Společnost podléhá (např. finanční správa).

     Vaše osobní údaje mohou být také předány externímspolečnostem, které nám pomáhají s některými činnostmi souvisejícími sezpracováním osobních údajů (účetnictví, IT služby atd.).

     Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskouunii nebo Evropský hospodářský prostor ani do žádných mezinárodních organizací.


     7. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

     Účetní doklady jsou uchovávány po zákonem stanovenou dobu 10let. Ostatní osobní údaje, na které se nevztahuje zákonná doba archivace,budeme uchovávat po dobu 4 let, protože je můžeme potřebovat pro obhajobunašich práv v případných soudních sporech.

     Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové účely,budeme je uchovávat po dobu 10 let poté, co jste je poskytli naší Společnosti.Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu, může být doba kratší, pokud bylVáš souhlas odvolán. Máte také možnost vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

     Pokud naše nabídka představuje obchodní sdělení zaslané Vám prostřednictvím Vašeho elektronického kontaktu, máte možnost takové budoucí sdělení odmítnout odhlášením.


     8. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

     • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tedy právo požadovat informaci, jaké osobní údaje o Vvás zpracováváme, a právo obdržet kopie jakýchkoli dokumentů obsahujících vaše osobní údaje.
     • Máte právo požadovat opravu, pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné.
     • Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování vašich osobních údajů.
     • Máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému Vámi zvolenému správci (právo na přenositelnost údajů).
     • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním nebude tímto odvoláním dotčena.
     • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména pokud se domníváte, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje platné zákony. Pro Českou republiku kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje naleznete zde: https://www.uoou.cz/


     Jakékoli z výše uvedených práv můžete uplatnit zasláním e-mailu na e-mailovou adresu koordinátora ochrany údajů uvedenou v čl. 2 tohoto dokumentu. Svá práva můžete uplatnit také zasláním písemné žádosti na naši korespondenční adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy.

     Koordinátor bezplatně odpoví na uplatnění kteréhokoli z vašich práv.

     Vaše žádost může být zamítnuta, pokud je neopodstatněná nebo nepřiměřená. Vaše žádost bude považována za neopodstatněnou, pokud se bude rovnat námitce proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů Společnosti a neuvede důvody, pro které by vaše zájmy měly převažovat nad oprávněnými zájmy Společnosti. Vaše žádost bude považována za nepřiměřenou, pokud bude podávána opakovaně nebo pokud podáte nadměrný počet žádostí.

     Na Vaši žádost odpovíme a případně Vám poskytneme informace o opatřeních, která jsme přijali, co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, pokud je to nutné z důvodu složitosti žádosti nebo počtu obdržených žádostí. O každém takovém prodloužení a důvodech takového prodloužení Vás budeme informovat.

     Máte-li jakékoli další dotazy k výše uvedeným informacím o zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se laskavě na našeho koordinátora ochrany údajů pomocí výše uvedených kontaktních údajů.


     Solarity s.r.o.

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání
     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později