m2user::data::person::Id
m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc
m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc.Email
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     KošíkKošík je prázdný
     Kategorie
     Menu
     Uživatelské menu

     Obchodní podmínky

     DATUM: 1. prosince 2021

     Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodej zboží (dále jen „Zboží“) mezi společností Solarity s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 787/45, PSČ: 160 00, IČO: 241 62 167, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184409 (dále jen „Solarity“) a kupujícím (dále jen „Kupující“) se řídí následujícími obchodními podmínkami:

     1. Uzavření smlouvy

     1.1. Jednotlivé specifikované dodávky Zboží budou realizovány v souladu s objednávkami Kupujícího potvrzenými společností Solarity; hlediska, která strany v objednávkách vymezí, zahrnují mimo jiné (i) požadovaný druh a množství Zboží, (ii) cenu Zboží, (iii) cenu dodávky Zboží, (iv) místo dodání a (v) druh a cenu financování. Objednávky se podávají písemně poštou nebo elektronicky prostřednictvím on-line nástroje nebo e-mailem.

     1.2. Na základě objednávky vystaví společnost Solarity zálohovou fakturu (ZF) nebo zálohové faktury, které doručí Kupujícímu.

     1.3. Smlouva mezi stranami je uzavřena dnem, kdy Kupující přijme fakturu a potvrdí její přijetí podpisem a (i) zasláním podepsané verze nebo (ii) potvrzením e-mailem nebo (iii) prostřednictvím on-line nástroje zpět společnosti Solarity, nebo okamžikem, kdy Kupující uhradí fakturovanou částku na účet společnosti Solarity.

     1.4. Od tohoto okamžiku je Kupující povinen zaplatit Kupní cenu dle dohodnutých podmínek. V případě porušení této povinnosti je Kupující povinen zaplatit společnosti Solarity smluvní pokutu ve výši 10 % z Kupní ceny.

     1.5. Pokud Kupující po obdržení ZF a/nebo zálohových faktur nepotvrdí přijetí objednávky ve lhůtě uvedené v ZF, je společnost Solarity oprávněna objednávku a rezervaci Zboží zrušit.

     1.6. Společnost Solarity je oprávněna odmítnout objednávku z provozních důvodů, na základě čehož Kupní smlouva zanikne. V takovém případě společnost Solarity vrátí Kupujícímu Kupní cenu do pěti dnů od ukončení existence Kupní smlouvy.  


     2. Kupní cena a platební podmínky

     2.1. Cena za jednotlivé dodávky Zboží se řídí nabídkou společnosti Solarity platnou v okamžiku, kdy Kupující učiní objednávku. Aktuální ceník společnosti Solarity včetně ceníku financování je k dispozici buď na internetových stránkách https://shop.solarity.cz/cs, nebo může být Kupujícímu na vyžádání rovněž zaslán. Společnost Solarity může přefakturovat náklady spojené s přepravou a pojištěním Zboží, celní deklarací, náklady na případné finanční služby, či případně další poplatky a daně vyplývající z povahy dodávky, jak je uvedeno na zálohové faktuře.

     2.2. Kupní cena za dodávky Zboží je splatná podle dohody v ZF. Kupní cena je splatná předem, tj. před dodáním Zboží, na bankovní účet společnosti Solarity za podmínek stanovených společností Solarity v zálohové faktuře. Veškeré bankovní poplatky spojené s transakcí hradí Kupující.

     2.3. V případě, že se po uzavření Kupní smlouvy zvýší Kupní cena Zboží (stanovená Výrobcem), náklady na dopravu nebo jiné vstupní náklady Prodávajícího, je Prodávající oprávněn jednostranně zvýšit Kupní cenu Zboží v rozsahu takového zvýšení nákladů, pokud toto opatření Kupujícímu řádně zdůvodní a doloží. Kupující má právo toto zvýšení odmítnout do tří pracovních dnů. Pokud tak neučiní, je zvýšená Kupní cena závazná. Odmítne-li Kupující zvýšení Kupní ceny, má společnost Solarity právo buď dodat Zboží za původně dohodnutých podmínek, nebo od Kupní smlouvy odstoupit.

     2.4. Se souhlasem společnosti Solarity, který společnost Solarity bezdůvodně neodmítne, je Kupující oprávněn zaplatit Kupní cenu prostřednictvím akreditivu nebo jiných finančních prostředků (úschova, inkaso hotovosti apod.), které zajistí pohledávku společnosti Solarity na zaplacení Kupní ceny po dodání Zboží. Příslušné podmínky budou písemně upraveny v konkrétní Kupní smlouvě uzavřené mezi Stranami, v níž budou uvedeny přesné podmínky úhrady Kupní ceny zvoleným způsobem platby. Veškeré poplatky spojené s transakcí jdou na vrub Kupujícího a nese je tedy Kupující.

     2.5. Faktury/daňové doklady budou Kupujícímu doručovány v elektronické podobě na firemní e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo na jinou adresu, kterou Kupující za tímto účelem písemně oznámil společnosti Solarity.

     2.6. V případě prodlení s úhradou jakékoliv části Kupní ceny je Kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

     2.7. V případě prodlení se zaplacením jakékoli části Kupní ceny má společnost Solarity právo odstoupit od Kupní smlouvy. V případě, že společnost Solarity odstoupí od Kupní smlouvy z důvodu prodlení s úhradou jakékoliv části Kupní ceny, je Kupující povinen uhradit společnosti Solarity storno poplatek ve výši 10 % z celkové Kupní ceny v souladu s příslušnou Kupní smlouvou. Tím není dotčeno právo společnosti Solarity na náhradu škody a případnou smluvní pokutu podle Kupní smlouvy.

     2.8. V případě prodlení s úhradou jakékoli části Kupní ceny (včetně zálohy) nebo s odběrem Zboží mohou společnosti Solarity vzniknout dodatečné náklady (např. dodatečné skladovací nebo přepravní poplatky). Kupující je povinen na požádání uhradit společnosti Solarity veškeré takové dodatečné náklady. Pokud si Kupující nebude moci Zboží vyzvednout ve stanovené lhůtě, je společnost Solarity oprávněna Zboží prodat a ponechat si 10 % z celkové Kupní ceny plus částku odpovídající všem výdajům a nákladům, které společnosti Solarity v souvislosti s takovou transakcí vznikly.

     2.9. Kupující může Zboží od společnosti Solarity koupit formou úvěru, tj. Kupní cenu nebo její část za Zboží zaplatí Kupující až při dodání Zboží, pokud splní všechny podmínky stanovené společností Solarity pro tento způsob platby v samostatném dokladu. Kupující je vždy oprávněn odmítnout úhradu Kupní ceny formou úvěru. Kupující bude vždy oprávněn odmítnout úhradu Kupní ceny formou úvěru.


     3. Dodání zboží

     3.1. Společnost Solarity dodá Zboží v souladu s podmínkami INCOTERMS 2010:
         • do jednoho ze skladů společnosti Solarity,
         • nebo na jiné místo podle požadavku Kupujícího.

     Podrobnosti o dodávce budou stanoveny mezi stranami a potvrzeny v ZF.

     3.2. Zboží bude Kupujícímu dodáno v termínu dohodnutém Stranami, pokud bude včas zaplaceno. Není-li výslovně dohodnuta doba dodání, bude Zboží dodáno bez zbytečného odkladu. V případě, že společnost Solarity nebude schopna dodržet dohodnutou dodací lhůtu, informuje o tom neprodleně Kupujícího písemně nebo e-mailem a uvede důvod zpoždění a jeho předpokládanou délku. Společnost Solarity není povinna hradit Kupujícímu náhradu škody nebo smluvní pokutu, pokud je zpoždění způsobeno přepravní společností nebo výrobcem nebo namátkovou celní kontrolou či jinou událostí Vyšší mocí. Společnost Solarity vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zásilku dodala podle pravidelných harmonogramů dodávek; tyto harmonogramy však nejsou závazné a nejsou součástí smlouvy.

     3.3. Kupující je povinen potvrdit společnosti Solarity nebo jím pověřenému dopravci dodání Zboží po jeho převzetí. Pokud o to společnost Solarity požádá, musí být takové potvrzení provedeno písemně. Dále se Kupující zavazuje potvrdit převzetí Zboží v místě dodání a v určený den dodání na dodacím listu vystaveném ke každé dodávce Zboží a zaslat jej společnosti Solarity písemně nebo e-mailem do 10 dnů od data převzetí Zboží. Pokud Kupující tuto podmínku nesplní, může společnost Solarity spolu s Kupní cenou účtovat DPH v souladu s platnými právními předpisy. Nepředloží-li Kupující společnosti Solarity písemnou reklamaci, že Zboží nebylo dodáno do 5 kalendářních dnů od sjednaného termínu dodání, považuje se Zboží za dodané a Kupujícím převzaté.

     3.4. Vlastnické právo ke Zboží zůstává ve vlastnictví společnosti Solarity a přechází na Kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny za Zboží a jejím obdržení společností Solarity. V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, má společnost Solarity právo Zboží převzít a zadržet.

      4. Kontrola zboží a odpovědnost za vady

     4.1. Kupující je povinen provést kontrolu Zboží a jeho funkčnosti a souhlasí s tím, že tak učiní, bez zbytečného odkladu po jeho dodání. Kupující je povinen oznámit společnosti Solarity případné vady Zboží do 5 kalendářních dnů poté, co

         • kupující zjistil vady nebo se vada projevila poprvé,
         • kupující mohl při vynaložení odborné péče zjistit vady v průběhu kontroly, kterou byl povinen provést při předání Zboží podle tohoto článku těchto Obchodních podmínek,
         • vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 12 měsíců od data dodání Zboží nebo do konce záruční doby, pokud byla taková záruka poskytnuta.

     Pokud Kupující neoznámí společnosti Solarity vadu včas, práva Kupujícího vyplývající z vad Zboží vůči společnosti Solarity zanikají. Pokud jsou vady Zboží zjištěny při převzetí Zboží od dopravce, je Kupující povinen sepsat protokol o poškození Zboží způsobeném při jeho přepravě a tento protokol poskytnout společnosti Solarity. Kupující je rovněž povinen bez zbytečného odkladu oznámit výrobci Zboží výskyt vad a uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti za vady Zboží; související nároky se uplatňují přímo u výrobce.

     4.2. Pokud má nárok z odpovědnosti za vady formu snížení kupní ceny, je odpovědnost společnosti Solarity omezena pořizovací cenou Zboží. Uzavřením Kupní smlouvy se společností Solarity se Kupující výslovně vzdává vůči společnosti Solarity nároku na případnou náhradu škody související s užíváním Zboží, případně na odpovědnost za vady Zboží, a to v rozsahu převyšujícím Kupní cenu Zboží. Toto omezení odpovědnosti za škodu se nevztahuje na úmyslně způsobenou škodu.

     4.3. Žádná ze Stran neodpovídá druhé Straně za nepřímé, nepředvídatelné nebo následné škody vzniklé v důsledku porušení Kupní smlouvy, mimo jiné včetně omezení zisku nebo příjmů, ztráty obchodních příležitostí, ztráty výroby nebo pověsti, a to bez ohledu na povahu nároku, i když byla příslušná Strana o možnosti vzniku takové škody informována.

     5. Vrácení zboží

     5.1. Pokud nevyplývá jinak z právních předpisů nebo nebylo-li sjednáno se zákazníkem jinak v rámci uzavřené smlouvy, nemá zákazník právo na vrácení zakoupeného zboží.

     5.2. Solarity v rámci zákaznické podpory může (není to ale její povinností) souhlasit s vrácením u Solarity zakoupeného zboží, jsou-li splněny následující podmínky:
         a) zákazník nemá žádné nevypořádané dluhy vůči Solarity;
         b) zákazník požádá o vrácení zboží ve lhůtě do dvou týdnů ode dne, kdy mu bylo dodáno;
         c) kupní cena vraceného zboží nepřesahuje částku 5.000,- EUR bez DPH;
         d) vracené zboží je nepoškozené, nerozbalené, neznečistěné; je tedy vraceno ve stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku dodání;
         e) kupující v uplynulém nebo aktuálním kalendářním roce objednal u Solarity zboží v hodnotě alespoň 50.000,- EUR bez DPH, nebo je předpoklad takové objednávky;

     5.3. V případě, kdy bude Solarity souhlasit s vrácením zakoupeného zboží, má kupující po vrácení zboží právo na vyplacení 90 % původní kupní ceny, 10 % činí administrativní poplatek. Pokud má zákazník právo na nákup zboží v kategorii SILVER / GOLD / PLATINUM, administrativní poplatek se neúčtuje. Dopravu vraceného zboží do dispozici Solarity a případné jiné vícenáklady hradí kupující. Před převzetím vraceného zboží má Solarity právo provést jeho prohlídku za účelem ověření stavu zboží. Pokud stav zboží není odpovídající, může Solarity jeho převzetí odmítnout.

     6. Ukončení platnosti kupní smlouvy

     6.1. Poruší-li Kupující podstatným způsobem nebo opakovaně Kupní smlouvu, která byla sjednána podle těchto podmínek, nebo jsou-li na straně společnosti Solarity důvody provozní nebo organizační povahy, může společnost Solarity Kupní smlouvu vypovědět písemnou výpovědí nebo e-mailem; výpověď je účinná dnem jejího doručení Kupujícímu. Podstatným porušením této Smlouvy je mimo jiné prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny. Z důvodů provozní nebo organizační povahy může společnost Solarity výpovědí rovněž ukončit platnost kterékoli z kupních smluv uzavřených za těchto podmínek.

     7. Důvěrnost

     7.1. Podmínky sjednané v této Kupní smlouvě se považují za důvěrné. Žádná ze Stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu dotčené Strany sdělovat ani jinak zpřístupňovat třetí osobě informace o obchodních podmínkách, předmětu a plnění Kupní smlouvy, ani jiné informace o jednáních týkajících se Kupní smlouvy a druhé Strany, nebo je využívat pro vlastní potřebu v rozporu s účelem těchto informací, s výjimkou informací sdělených Stranami na základě zákonné povinnosti. Zproštění povinnosti mlčenlivosti podle předchozí věty se vztahuje i na informace sdělené:
         • konzultantům Stran, kteří jsou vázáni podobnou povinností mlčenlivosti, a/nebo
         • zaměstnancům příslušných státních orgánů a soudů, pokud je zveřejnění vyžadováno právními předpisy nebo jinak oprávněně požadováno, a/nebo
         • pokud již byla informace příslušnou Stranou zveřejněna nebo se stala veřejně známou, aniž by některá ze Stran porušila své povinnosti, a/nebo
         • osobám spřízněným s danou Stranou, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro splnění závazků Strany vyplývajících z Kupní smlouvy.
         • společností Solarity faktoringové společnosti nebo společnosti, která provádí pojištění pohledávek společnosti Solarity, nebo informace zveřejněné z podobných provozních důvodů.

     8. Korespondence

     8.1. Veškeré dokumenty nebo oznámení mezi Stranami, které vyžadují písemnou formu, se zasílají buď e-mailem, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně na kontaktní adresy uvedené v objednávce nebo na jinou adresu, kterou příslušná Strana za tímto účelem písemně sdělila druhé Straně. Písemnosti se považují za doručené dnem jejich skutečného doručení adresátovi, ledaže první pokus poštovního doručovatele o doručení písemnosti nebyl úspěšný. V takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem prvního neúspěšného pokusu poštovního doručovatele o její doručení. Kupující souhlasí s tím, že veškeré právní úkony vyplývající z Kupní smlouvy mohou být učiněny a doručeny v elektronické podobě (např. faktura, dopis ve formátu pdf) na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo na jinou adresu, kterou tato Strana za tímto účelem písemně sdělí druhé Straně, a taková písemnost se považuje za řádně doručenou.

     8.2. Pokud některá ze Stran změní své sídlo nebo korespondenční adresu, je povinna tuto změnu a novou korespondenční adresu a/nebo nové sídlo bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně. Dokud se tak nestane, zůstává v platnosti doručování na původní adresu.

     8.3. Objednávky Zboží zasílané mezi společností Solarity a Kupujícím a jejich potvrzení mohou být v souladu s článkem 7.1 zasílány také e-mailem.


     9. Vyšší moc

     9.1. Společnost Solarity je oprávněna pozastavit plnění svých povinností podle Kupní smlouvy v rozsahu, v jakém je toto plnění znemožněno nebo ztíženo Vyšší mocí. Vyšší moc zahrnuje mimo jiné zásahy vyšší moci, zásahy jakéhokoli vládního nebo nadnárodního orgánu, nedostupnost surovin, válku nebo výjimečný stav v zemi, poruchu zařízení nebo strojů, teroristické činy, nepokoje, občanské nepokoje, stávku nebo jiné pracovní nepokoje, požár, výbuch, povodeň a epidemii a jakékoli jiné blíže neurčené, nepředvídané a nekontrolovatelné události zahrnuté do pojmu „vyšší moc“.

     9.2. Společnost Solarity, která potvrdí, že je postižena událostí Vyšší moci, to písemně oznámí do 5 kalendářních dnů od vzniku takové události, přičemž uvede událost, která nastala, datum, kdy tato událost zabránila nebo ztížila společnosti Solarity plnění jejích závazků, a svůj nejlepší odhad data nebo dat, kdy bude schopna obnovit plnění svých závazků. Obě strany vynaloží přiměřené úsilí ke zmírnění dopadu takové události.


     10. Rozhodné právo a řešení sporů

     10.1. Kupní smlouva sjednaná podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

     10.2. Veškeré spory, rozpory nebo nároky vyplývající z Kupní smlouvy nebo s ní související, včetně její platnosti, neplatnosti, porušení nebo ukončení, budou projednávány českými soudy. 

     11. Závěrečná ustanovení

     11.1. Kupující nesmí bez výslovného souhlasu společnosti Solarity postoupit a/nebo jinak převést pohledávky nebo nároky z Kupní smlouvy na třetí osoby. Ustanovení tohoto odstavce nejsou dotčena zrušením Kupní smlouvy nebo odstoupením od této Kupní smlouvy kteroukoli ze Stran. Kupující není v žádném případě oprávněn jednostranně započíst svou povinnost zaplatit Kupní cenu a je povinen Kupní cenu uhradit v době splatnosti bez výjimky.

     11.2. Žádný ze závazků Kupujícího vůči společnosti Solarity nesmí být splněn jednostranným započtením jakékoliv pohledávky Kupujícího vůči pohledávkám společnosti Solarity.

     11.3. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemně, a to formou postupně číslovaných dodatků řádně podepsaných oběma Stranami.

     11.4. Kupující je povinen neprodleně písemně informovat společnost Solarity v případě, že:
         • proti Kupujícímu bylo zahájeno jakékoli konkurzní nebo exekuční řízení,
         • Kupující je ve stavu úpadku nebo není schopen řádně plnit některý ze svých závazků vyplývajících z Kupní smlouvy,
         • Kupující zahájil řízení o likvidaci společnosti nebo prodává svůj podnik nebo provádí jiné významné změny ve své společnosti.
     Pokud nastane některá z výše popsaných situací, má společnost Solarity právo odstoupit od Kupní smlouvy.

     11.5. Pokud by soud prohlásil některou lhůtu, termín, podmínku nebo ustanovení tohoto dokumentu (tj. těchto podmínek) za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dokumentu plně platná a účinná a nejsou nijak dotčena, zkrácena nebo zneplatněna. Strany se dohodly, že takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu tohoto dokumentu, které bude platné, účinné a vymahatelné.


     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání
     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později